Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Societatea Global Assistance Services SRL, cu sediul în Bucureşti, Grigore Mora, Nr. 23, Etaj 1, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/13401/2017, Cod Unic de Înregistrare 38020781, prelucrează date cu caracter personal în vederea furnizării serviciilor legate de constatare și suport pentru soluționarea anumitor dosare de daună deschise în temeiul polițelor de asigurare și în conformitate cu prevederile legale ce reglementează activitatea de asigurare, precum și cele în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Ofițerul cu protecția datelor desemnat de către Global Assistance Services SRL poate fi contactat de către dvs. la adresa de e-mail dpo@globalassist.ro. De asemenea, puteți accesa informații la zi privind informarea asupra politicii de protecția a datelor, precum și detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și drepturile dvs. în legătură cu aceste prelucrări, pe site-ul Global Assistance Services (www.globalassist.ro).

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de către Global Assistance Services în activitatea de furnizare a serviciilor legate de daunele în asigurări:

Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, vârsta, data nașterii, sex, telefon, e-mail, CNP, adresa de domiciliu, adresa de corespondență, semnătura olografă, semnătura biometrică). Datele sunt necesare pentru prestarea serviciilor legate de daunele în asigurări

Date cu caracter personal privind sănătatea (date privind starea de sănătate fizică și psihică sau afecțiunile medicale declarate în chestionarele medicale, datele medicale colectate de la furnizorii de servicii medicale pentru decontarea serviciilor accesate de către asigurat, datele medicale colectate în procesul de despăgubire în cazul unui eveniment asigurat). Datele sunt colectate în cazul daunelor aferente polițelor de asigurare de persoane (viață, sănătate, accidente, asistență medicală). Ele sunt necesare pentru determinarea cuantumului despăgubirii, accesarea serviciilor medicale asigurate și decontarea acestora.

Date privind bunurile deținute (date privind autovehiculul, imobilul sau bunul asigurat deținut de o persoană fizică care face obiectul asigurării). Datele sunt necesare în cazul daunelor legate de produselor de asigurare RCA, CASCO, bunuri.

Informații cu privire la locația, imaginea și înregistrările audio-video ale persoanelor fizice (înregistrările video captate de camerele de supraveghere instalate la sediul Global Assistance Services, înregistrările audio ale convorbirilor telefonice din call-center, adresa IP captată la utilizarea website-ului). Datele sunt necesare în vederea asigurării pazei și protecției în locațiile Global Assistance Services, a îmbunătățirii serviciilor oferite, soluționării reclamațiilor și a oricăror solicitări venite din partea clienților, precum și în vederea asigurării funcționalităților tehnice ale platformelor online utilizate de Global Assistance Services).

Scopul și temeiul juridic în baza cărora Global Assistance Services poate prelucra datele dvs. cu caracter personal îl reprezintă:
• soluționarea daunelor.
• raportări interne sau către alte entități ale grupului din care Global Assistance Services face parte
• soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților
• soluționarea potențialelor litigii, înaintate instanțelor (de drept comun sau arbitrale, din țară sau străinătate)
• comunicări sau raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat sau guvernamentale abilitate
• asigurarea măsurilor de securitate necesare (supraveghere audio-video)

Colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră pentru scopurile menționate mai sus, au ca temei:
• Îndeplinirea obligațiilor contractuale
• îndeplinirea obligațiilor legale ale Global Assistance Services
• interesul legitim al Global Assistance Services pentru activități precum: efectuarea de analize statistice și raportări interne sau către alte entități ale grupului din care Global Assistance Services face parte, verificarea integrității și conformității persoanelor vizate, prevenirea fraudelor și a plăților nejustificate aferente dosarelor de daună, asigurarea măsurilor de securitate necesare etc.
• consimțământul dumneavoastră

Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele personale colectate:

• autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale, autorități de protecție a consumatorilor, precum și cele din domeniul asigurărilor, organele statului competente în materie penală), ca urmare a unei obligații legale a Global Assistance Services
• furnizorii implicați în mod direct / indirect în procesul de soluționare daune (ex. reasiguratori, dezvoltatori de servicii IT, agenți constatatori de daună, furnizori de call-center și asistență în domeniul asigurărilor, clinici medicale partenere și service-uri auto partenere, alți operatori de prestări servicii reparații etc.)
• intermediarii implicați în administrarea contractelor dumneavoastră de asigurare (de ex. brokeri, agenți de asigurare – persoane fizice sau persoane juridice autorizate etc)
• alte companii din cadrul Grupului VIG (naționale și / sau internaționale)
• instante judecătorești sau arbitrale, notari publici, avocați, executori judecătorești, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experți evaluatori, după caz.

Transferul datelor personale într-o țară din afara Spațiului Economic Europeane

Global Assistance Services ar putea să transfere datele personale către alte companii din afara sau din cadrul Grupului VIG, aflate în exteriorul Spațiului Economic European. Pentru astfel de transferuri, Global Assistance Services a luat o serie de măsuri pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a persoanelor fizice, similar cu cel oferit de legislația europeană.

Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel puțin pe durata de valabilitate a contractului de asigurare, precum și ulterior, pe durata necesară executării obligațiilor contractuale de către oricare dintre părți. Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale generale, precum și cele aplicabile în materie de asigurări, în acord cu Nomenclatorul Arhivistic aplicabil la nivelul Global Assistance Services. Dacă sunteți de acord cu prelucrarea acestor date în scop de marketing, datele personale colectate vor fi păstrate până când ne veți anunța cu privire la retragerea consimțământului acordat în acest scop.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în baza condițiilor specificate în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016 vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Vă permite să obțineți din partea noastră o confirmare a faptului că Global Assistance Services prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date sunt prelucrate. În cazul în care datele cu caracter personal care vă privesc nu sunt colectate de la dumneavoastră, vă putem furniza orice informații disponibile privind sursa acestora în cazurile în care nu avem o interdicție legală privind divulgarea sursei.

Dreptul la rectificare
Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete.
Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” Presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum:
(i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,
(ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal,
(iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dumneavoastră, iar acesta a fost retras.

Dreptul de a vă retrage consimțământul

Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră. În cazul în care vă veți retrage consimțământul privind prelucrarea datelor de sănătate, contractul de asigurare care necesită prelucrarea unor astfel de date va fi lipsit de orice efect.

Dreptul la restricționarea prelucrării 

Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum:
          (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date,
          (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.

Dreptul la portabilitatea datelor

Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt Operator, în cazul în care prelucrarea datelor s-a efectuat fie în baza consimțământului dumneavoastra sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat numai în măsura în care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuată exclusiv prin mijloace automate și doar acolo unde extragerea acestor date este fezabilă din punct de vedere al capacităților tehnice folosite de Global Assistance Services

Dreptul la opoziție

Presupune că, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum:
           (i) prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim sau
           (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.
Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ
Presupune că aveți dreptul de a solicita intervenție umană din partea Global Assistance Services, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dreptul de a depune o plângere la Global Assistance Services și / sau la autoritatea competentă privind protecția datelor

Dreptul de a vă adresa justiției

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră sau pentru a obține informații suplimentare asupra prelucrării datelor cu caracter personal, vă puteți adresa Responsabilului cu Protectia Datelor Personale din cadrul Global Assistance Services prin:
           • e-mail la adresa dpo@globalassist.ro.
           • prin poștă la adresa: Global Assistance Services, Str. Sagetii nr. 2, Sector 3, Bucuresti.
           • depunând personal o notificare semnată olograf la sediul Global Assistance Services
Pentru a depune o sesizare / reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt: Website: http://www.dataprotection.ro/; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România; Telefon fix: +40.318.059.211, +40.318.059.212